На 01.07.2018 г. ДЖЕЙ БИ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД, стартира изпълнението на проект по договор № BG05M9OP001-2.010-0787- “Насърчаване на социалното включване чрез осигуряване на заетост в „Джей Би Електроникс“ ЕООД”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и бюджета на Република България.
Общият размер на договорът за Бeвъзмездна финансова помощ е 93 112.68 лв., от тях финансиране от ЕС - 79 145.78 лв. и национално финансиране – 13 966.90 лв.
Срок на договор за изпълнение: 18 месеца, от 01.07.2018 год. до 31.12.2019 год.
Проектното предложение е насочено към повишаване възможностите за социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика и трайната им реализация на пазара на труда, което ще допринесе за постигането на стратегическите цели на ОП "РЧР" при изпълнение на стратегията Европа 2020 в областта на трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване.
Целта на проектното предложение "Насърчаване на социалното включване чрез осигуряване на заетост в „Джей Би Електроникс“ ЕООД" e да улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на лица от уязвими групи, чрез създаване на подходящи условия за тяхната трайна професионална интеграция на пазара на труда в сферата на социалната икономика.
Тази цел ще бъде постигната посредством реализация на дейности в сферата на психологическо подпомагане на седемте лица от целевата група, мотивиране за активно поведение на пазара на труда, последващо обучение по ключова компетентност и включване в заетост за придобиване на практически опит.
Постигането на целите, заложени в проектното предложение ще допринесе за постигането на стратегическите цели на ОП „РЧР“ при изпълнение на стратегията „Европа 2020“ в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Заложените в проектното предложение дейности ще способстват за повишаване на трудовата мотивация, осъзнаване значимостта на образованието и придобиване на активно поведение на пазара на труда на лицата от целевата група, което ще отговори пряко на нуждите им от ефективна социална и икономическа интеграция и включване в заетост.
Очакваните резултати от проекта са в съответствие и с Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” и Специфична цел 1 „Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа ”.